Tiltak mot radon

Vanlig radonkonsentrasjon i uteluft er ca. 20 becquerel pr. kubikkmeter (Bq/m³). I inneluften kan derimot konsentrasjonene under visse forhold bli atskillig høyere. Norske myndigheter anbefaler å gjennomføre radonreduserende tiltak slik at gjennomsnittlig konsentrasjon i oppholdsrom blir lavere enn 100 Bq/m³.

Radon – kilder og risiko
Radon (222-Rn) er en usynlig og luktfri edelgass som dannes gjennom radioaktiv nedbrytning av grunnstoffet radium. Radon spaltes videre og danner en rekke metalliske partikler. Disse kalles radondøtre. Det er de kortlivede radondøtrene som gir det vesentligste av den stråledosen lungene blir utsatt for når vi puster inn luft med høy radonkonsentrasjon. Eksponering i høye radon-konsentrasjoner over lang tid kan forhøye risikoen for å utvikle lungekreft.

Kilder til radon i inneluft
Radium fins i de fleste bergarter og derfor også i større eller mindre grad i de aller fleste materialer vi omgir oss med. De viktigste kildene til radon i inneluft er:

– berggrunn og jordsmonn
– bygningsmaterialer
– husholdningsvann fra dyptborede brønner i granitt med høyt radiuminnhold

Berggrunn og jordsmonn er den viktigste kilden til høy radonkonsentrasjon i inneluften. Den bidrar med i gjennomsnitt rundt 90 % av totalkonsentrasjonen av radon i inneluften. Radiuminnholdet i ulike bergarter varierer imidlertid sterkt.

Alunskifer er den bergart som inneholder mest radium. Denne skiferen finner man i størst omfang i Oslo-feltet (fra Hamar i nord til Skien i sør). Ellers kan en del granitter gi et vesentlig bidrag til radonkonsentrasjonen i luften .

Dersom byggegrunnen er svært gjennomtrengelig, kan radongass transporteres til overflaten over lange avstander og fra store grunnvolumer.

 

Sporfilmmåling

Sporfilmmåling er den type målemetode som huseiere oftest kommer i kontakt med, er det vi kaller integrerende måling med sporfilm. Dette er en måling som skal tas over en så lang tid at den gir et troverdig gjennomsnitt for den daglige variasjonen. Målingen foretas med en liten boks som åpnes for å eksponere en liten plate av spesielt plastmateriale mot husluften. Plastplaten “registrerer” treff av ioniserende stråling, som sendes inn for “avlesing” i et laboratorium. Dette gir et mål for den radon som platen har vært utsatt for.

Sporfilmmålere fåes ved å henvende seg til oss.

 

Vi har godkjenning innenfor fagfeltet radon og tiltak mot radon i bygninger.

Ta kontakt for en gjennomgang/befaring.
Før en eventuell befaring bør det ha vært gjennomført en radonmåling, slik at radonnivået er kjent.